Belastingfraude?

De BKWSU is een goed georganiseerde organisatie. Het feit is dat de algemene leden de organisatie accepteren als monarchie met de heersende binnenste cirkel van de BKWSU  aan het hoofd wat  heeft geresulteerd in een absoluut gebrek aan transparantie. Dit geeft op zijn beurt voldoende gelegenheid voor BKWSU leiders om alles in het werk te stellen om financiële middelen wel of niet op de financiële agenda te zetten. Neiging tot bedrog, misleiding en vage financiële transacties zijn dan ook geen verrassing. Door Britse liefdadigheidsinstellingen te misleiden trachten zij te profiteren van  financieel gewin.

Op deze pagina zijn enkele financiële  verslagen geplaatst die zijn ingediend zijn bij de Britse Commissie van liefdadigheidsinstellingen  zoals de wet dat vereist. Ze onthullen de aanzienlijke hoeveelheid geld dat de  Brahma Kumaris bezit en de vraag rijst daarom of zij wel in aanmerking zouden moeten komen om als liefdadigheids instelling te boek te staan.

Het bedrog begint met het achterhouden van financiële informatie over de bedragen die de volgelingen (onder druk) “vrijwillig” doneren. Geen enkel lid wordt overigens  informatie gegeven over wat er gebeurt met de donaties  en hebben geen idee wat de financiële status van hun BK centrum is. Zodra de fondsen zijn overgemaakt naar “de hogere niveaus” is er geen zicht meer op en is er geen transparantie, geen inzage in de boeken, jaarverslagen etc.   Omdat  BKWSU meestal  afrekent in contanten is er (tot nog toe) geen mogelijkheid om te weten wat het werkelijke inkomen eigenlijk  is. Hoewel het grootste deel van de donaties aan de organisatie uit geld bestaat komt ook een verscheidenheid  van andere schenkingen voor. Leden worden geïndoctrineerd om alles te geven wat ze maar kunnen, op welke manier dan ook. Dit kan onder meer ook door het schenken van goud en juwelen (de BKWSU heeft een groot aantal Indiase leden die op deze manier “doneren”), onroerend goed, auto’s en erfenissen. De BKWSU heeft een netwerk van  prive bankrekeningen en trusts in beheer.

Bronnen vanuit  BKWSU melden dat ze ook zwart geld en sieraden  internationaal verspreiden en eigendommen op naam van particulieren  zet.  Alleen al in  het Verenigd Koninkrijk  heeft Brahma Kumaris met succes kunnen vermijden om belasting te betalen over een bedrag van meer dan £ 18.000.000 (met inbegrip van 3.000.000 pond cash op de bank).

Bewijs hieronder toont aan dat zij de Charities Commissie misleiden om een liefdadigheid status te verkrijgen. Als  geregistreerde liefdadigheidsinstelling zijn ze niet verplicht om belasting te betalen en hebben ook het recht om  belasting terug krijgen. Om in het Verenigd Koninkrijkte de  status van liefdadigheids instelling te krijgen moet een organisatie voldoen aan de eisen van het “Statuut van Elizabeth”. Deze wet vereist dat een goed doel aan bepaalde basiscriteria moet voldoen. De Brahma Kumaris voldoet echter aan geen van deze criteria en hebben ten onrechte verklaard dat zij dat wel doen. Ook de Nederlandse afdeling van BKWSU wordt gesponsord onder verschillende namen, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel bewijzen dat BKWSU ook daar onjuistheden vermeld.

Hieronder  pagina 3 van het Financieel Verslag 2006 van de Britse Commissie van liefdadigheidsinstellingen :

Ten eerste beweren zij te werken aan de bevordering  van het Hindoeïsme en andere godsdiensten in de wereld. Na en uit onderzoek van de BK overtuigingen blijkt dat hun leer tegenstrijdig is aan dat van het Hindoeïsme  en tegenstrijdig aan de filosofie van het Hindoeïsme  (met name in hun interpretatie van God, ziel en reïncarnatie)  zij prediken namelijk dat alle religies onrein zijn en dat Brahma Kumaris religie  de enige ware godsdienst is. De Brahma Kumaris maakt vaak gebruik van de titel “Raja Yoga” of de klassieke Raja Yoga en linken die terug naar  het hindoeïsme. Ze prediken echter dat God Shiva alleen BK rechtstreeks  “onderwijst” en de BK vorm van meditatie uniek is  en hebben vervolgens gekozen om de term Raja Yoga te gebruiken want dat wordt gezien als de hoogste vorm van  Yoga. Hun deelname aan  Hindoe festivals  is alleen een manier om naar nieuwe leden te vissen . Ze hebben geen affiniteit met het traditionele Hindoeïsme of welk geloof dan ook. In werkelijkheid is de enige religie die zij aanhangen hun eigen geloof.

BKWSU Senioren zullen beweren dat dit onjuist is. Verder beweren zij onderzoek te doen  ( bevordering van de studie en het onderzoek op het gebied van de hindoe religie en filosofie, YOGA en verschillende technieken voor concentratie als omschreven en besproken in de Hindoe geschriften) en de resultaten daarvan bekend te maken.

Deze claim is verre van de realiteit. Noch heden noch in het verleden is er ook maar iets van vernomen. Geen enkel lid van de Brahma Kumaris weet dat dergelijke activiteiten gaande zijn en worden daarbij ook niet betrokken. Van geen enkel onderzoek of studie heeft BKWSU ooit verslag gedaan over enige resultaten. Een overzicht van hun balans zal dit bevestigen. Verder beweren zij “het verlichten van de armoede, geestelijke en lichamelijke ziekte en nood”. Voor de BKWSU is deze bewering cynisch en betreurenswaardig want ze hebben namelijk totaal geen agenda voor deze vraagstukken. Leden worden sterk ontmoedigd om anderen te helpen op enigerlei wijze zowel geestelijk als materieel en het is strikt tegen het beleid van de organisatie om middelen op die manier te gebruiken. De Brahma Kumaris prediken dat materiële armoede en het lijden door ziekte of armoede het gevolg is van de slechte karma en om die persoon te helpen zou alleen maar de slechte karma of zwakheden versterken. Zij geloven dat de enige manier waarop je ze kunt helpen, is om ze  lid te maken van de organisatie. Belangrijk is ook het feit dat Brahma Kumaris geen artsen of  een dienst geestelijke gezondheidzorg of andere gezondheidswerkers raadpleed . Hoe kunnen ze beweren om geestelijke of lichamelijk zieken te “verlichten” terwijl zij geen voornemen  hebben om dat ooit te doen? Het is ook duidelijk uit onderstaande financiële rapporten dat er geen uitgaven zijn in dit verband. Het  is gewoon niet de bedoeling om dit doel te vervullen.

Hun claim verlichting te geven bij geestelijke en lichamelijke ziekte en angst is een verschrikkelijk misbruik en dan ook nog het recht op de status van algemeen nut vorderen? Gezien het feit dat deze site mede is gewijd aan de trauma’s en het lijden van BKWSU leden van vandaag, het verleden en aan degenen die zelfmoord hebben gepleegd  als gevolg van de eindeloze indoctrinatie is de enige claim die BKWSU eigenlijk kan maken dat zij  psychische nood en ziekte veroorzaken.

Openbaarmaking van de financiële verslagen van charitatieve instellingen heeft ons in staat gesteld om publieke aandacht te vestigen op de tegenstrijdigheden die blijkt uit deze verslagen tegen uitspraken van het BKWSU management. We hebben de verslagen van 2005 en 2006, deze zijn het laatste ingediend. Hieronder vindt U  pagina’s van het wettelijk verplichte verslag dat de BKWSU moet indienen.

Zoals we al hebben aangetoond, is niets van wat zij hierboven beweren  waar.

Hier onder pagina 2.

Er zijn twee items op deze verklaring – om geschikt onroerend goed aan te kopen  en om verdere uitbreiding van de  ’primaire doelstellingen’ te bewerkstelligen. Zoals eerder besproken zijn de primaire doelstellingen om godsdienst te bevorderen en armoede te verlichten etc. valse claims. Het vinden van geschikt onroerend goed is wel gelukt, in latere verslagen zult U zien dat ze dat goed onder de knie hebben, £10 miljoen pond aan onroerend goed in eigendom – allemaal met onbelast geld.

Het antwoord van de Brahma Kumaris op de vraag hoe het succes kan worden gemeten is vaag en wordt niet ondersteund door verdere gegevens.  Het is de reactie van amateurs en niet van een organisatie die verantwoordelijk is voor miljoenen ponden aan  liefdadigheid’s middelen en activa. Dit is  het invullen van een formulier zonder enige intensie om serieus genomen te worden.

Feit is dat het BKWSU management geen strategie  heeft om het succes van de strategie te beschrijven, zoals de waarde van  aangekocht onroerend goed, het aantal mensen die aanwezig waren op  cursussen of het aantal wervings programma’s  en het aantal aanwezigen. In werkelijkheid is het succes van elke zone  bepaald door het aantal  problemen die er zijn en hoe ze daar wel of niet mee omgaan. De leiders hebben geen idee over het algemene geluk, het ontbreken van stress,  of de positieve vooruitzichten van de leden omdat er geen studie of onderzoek naar is gedaan.

Op de volgende pagina van het rapport staat dat  liefdadigheid een grote rol speelt, niet alleen met financiële hulp aan de Tsunami slachtoffers maar ook die van de geestelijke hulp dmv  meditatie en positief denken cursussen.  Echter als U goed kijkt ziet U een inkomen van £1.586.000 en een uitgave van £1.041.000 dan blijft een winst over van £545.000. Het meeste van deze winst zo verklaren zij later is gebruikt om een nieuw retraite centrum te kopen. Dan is de £69.000  aan financiële hulp die zij gaven en waarvan zij vervolgens beweren een ‘grote rol’  te hebben vervult met financiële hulp aan de Tsunami slachtoffers een aanfluiting. Nog meer twijfelachtig is de bewering tegenover de getraumatiseerde overlevenden van de Tsunami (die meestal Indonesische moslims waren  ) dat BKWSU  een Hindoe-organisatie is.  Meditatie en positief denken voor de slachtoffers kan worden beschouwd als cynisch en respectloos.

In vraag 5b  verklaart de BKWSU dat  haar meest liefdadige daad van het jaar was  het geven van £69.000  aan hulp voor slachtoffers van de Tsunami. Dit was dus uit de £1.586.000 die  zij beschikbaar hadden en met een £545.000 kasoverschot in dat jaar. U kunt ook  in 5c lezen dat die  £69.000  eigenlijk extra bijeen is gebracht door de leden van BKWSU  en was in feite geen onderdeel van hun reguliere “liefdadigheids” activiteiten. In werkelijkheid is deze “belangrijkste charitatieve” handeling van het jaar abnormaal voor BKWSU.  Het is ook de enige werkelijke donatie die  BKWSU ooit heeft gegeven.

Uit de volgende pagina van het rapport blijkt verder hoe verward het Brahma Kumaris management is over hun eigen doel. Aan de ene kant geloven zij dat God uitsluitend hen rechtstreeks  leert, dat zij de enige ware “kinderen van God” zijn en dat verlossing voor elke persoon  alleen mogelijk is door een volgeling van de BKWSU te worden. Aan de andere kant geven zij cursussen als  ”self management” en “self leadership”  die zijn ontworpen en in licentie gegeven door een corporate consultant  Brian Bacon.  Hoe kan deze “ het begrip van “the self” en de “opperste  ziel” weten? Nogmaals, de Brahma Kumaris heeft iets uit te leggen, wie ze werkelijk zijn, wat ze echt geloven en wat hun ware bedoelingen zijn.

Het verslag van 2006 is ook onthullend over de valse claims en onbetrouwbare contacten, waaronder met name BKIS. Een uitgeverij in handen van de BKWSU maar die in strijd is met de  liefdadigheids belasting wet. Volgens de organisaties komt het  gehele inkomen vanuit de “Goddelijke Familie” dat wil zeggen: degenen die hebben erkend dat “Shiva” God is en dat hij hen “onderwijst” door Brahma. Echter om hun leer uit te dragen en daar een winst uit te halen (wat tegen hun zogenaamde Shrimat is)  hebben ze een uitgeverij gevestigd maar volgens de wetgeving inzake liefdadigheid kunnen zij zich niet inlaten met een bedrijfsvoering. Ze verkopen  boeken en dvd’s die winst geven maar hoe kun je de winst pakken en weer in eigen schatkist laten verdwijnen? Eenvoudig, vraag een “vergoeding voor de administratie kosten”.  In verdoezeling, zoals we hebben gezien is de BKWSU hier erg goed in. Dit blijkt uit de volgende afbeeldingen:

In (1) ziet U de lijst van producten te koop. In (2) is het duidelijke verband tussen de BKWSU en BKIS  aangetoond  en in (3) wordt duidelijk dat de  leider  Janki  zowel een gemeenschappelijke noemer is en bereidwillig deelnemer aan dit bedrog. Het “management fee”  wordt hier gemarkeerd:

De BKWSU leiders  bedriegen  hun eigen leden met deze praktiserende hypocrisie en liegen tegen zowel de Charities Commissie als tegen de  belastingdienst.  Er is absoluut niets onafhankelijks of professioneels. Zij profiteren van de winst uit de  BKIS uitgeverij voordat de Belastingdienst zijn deel krijgt. De  BKWSU pakt de winst zonder aangifte te doen als zodanig aan de Charity Commission.

Hoe de BKWSU kan wegkomen met dit alles? Het is een geval van chronische vriendjes politiek en het manipuleren van contacten  met name het gebruik van het eigen lidmaatschap als Financial Auditor. Een significant belangenconflict.

Ten eerste zien we dat de trustees functioneren totdat zij ontslag nemen of krijgen en dat nieuwe leden worden benoemd door de huidige raad van bestuur en dus een garantie om de dingen binnenshuis te houden en weg van nieuwsgierige, onbetrouwbare ogen en oren.

In werkelijkheid is er geen ”Chief Executive” of iets dergelijks. De Brahma Kumaris wordt  geregeerd door een monarch, namelijk Dadi Janki. Ze heeft absolute controle en heeft in werkelijkheid de macht om trustees te benoemen of te laten gaan. De hulp die verleend wordt door trustees is de hulp van “sicophants” in  hoop op haar genade. Terwijl Janki totale controle over de organisatie heeft en van de beschikbare liquide middelen is dat in feite een discretionair inkomen dat neer komt op meer dan 3.000.000 pond volgens het  Financiële Statement 2006.

Een e-mail is verzonden naar de accountant van de financiële verslagen van BKWSU “Jay and Co” met het verzoek om informatie te verschaffen over de relatie tussen de accountant en de Brahma Kumaris.

Het volgende antwoord werd ontvangen:

“Ik ben al ongeveer 15 jaar een BK en volg maryadas zoveel mogelijk en ben in de BK familie om mijn medewerking te verlenen maar ben niet als een volledig BK  in evenwicht en kan niet compleet zijn.”

De auteur is Jayanti (niet BK Jayanti de senior manager)  en verklaarde dat hij 15 jaar  in verband kan worden gebracht met de BKWSU.  Zijn verwijzing naar “niet compleet zijn” weerspiegelt zijn schuldgevoel in het niet kunnen naleven van alle maryadas leefregels. Het is ook een weerspiegeling van zijn indoctrinatie in de BK leer. Dit maakt hem beschikbaar voor manipulatie door BKWSU management. Dit type van manipulatie en het gebruik en misbruik van “coöperatieve zielen”  is typerend voor de Brahma Kumaris over de hele wereld.

De Charity Commissies rapport kan worden ingezien bij:

http://www.charitiesdirect.com/charities/brahma-kumaris-world-spiritual-university-269971.html

Brahma Kumaris World Spiritual University
Also Known As: World   Renewal Spiritual Trust (UK)
Adres: Global Co-operation Huis
65 Pond LaneLondonNW10 2HH
Tel: 020 8727 3350
Charity Registration Number: 269971
Opgericht: 1975

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s